Regulamin

Netykieta obwiązuje;)

Witam w witrynie http://www.leszczyna.info. Poniżej przedstawiam zasady i warunki korzystania z serwisu.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny. Odwiedzając serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady.

Dostęp do możliwości i usług w witrynie http://www.leszczyna.info jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny http://www.leszczyna.info, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych. Rejestrując się w witrynie http://www.leszczyna.info:

 • – zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji,
 • – akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 • – zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem , jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło,
 • – zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.

Goście witryny http://www.leszczyna.info mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

 • – przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych,
 • – komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów,
 • – porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych,
 • – publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.

Sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w internecie (netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

 • – powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
 • – powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • – niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • – powstrzymywania się od publikacji wypowiedzi:
 1. pisanych w większości wielkimi literami;
 2. mających na celu wywoływanie konfliktu;
 3. naruszających dobra osobiste innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, w szczególności poprzez ich obrażanie, pomawianie lub znieważanie;
 4. zawierających odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały sprzeczne z prawem, informacje handlowe o produktach lub usługach sprzecznych z prawem, materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub inne bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich;
 5. mających charakter spamu, zawierających treści reklamowe lub będących – choćby pośrednio – informacją handlową, aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;
 6. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących;
 7. niepodszywania się pod inne osoby;
 8. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Administratora za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

Niezależnie od powyższego Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od nadużywania uprawnień przyznanych mu przez Administratora w ramach Serwisu. Nadużywaniem uprawnień jest korzystanie z nich w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, netykietą lub dobrymi obyczajami, mogący naruszać interes innych Użytkowników lub Administratora.

Zakresu usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę. Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim. Także przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też – o ile to zostało wyraźnie zaznaczone – dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) lub Licencji Wolnej Dokumentacji (GNU/FDL).

Dlatego:

 • – zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści, a nieoznaczonych notą, że są udostępniane na warunkach GNU/GPL bądź GNU/FDL, wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • – pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki, uwzględniając, ale nie ograniczając się do oprogramowania typu shareware, freeware albo opartych na licencji GNU oraz plików pobieranych z serwerów odsyłających do, ale nie powiązanych z witryną http://www.leszczyna.info, zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub oprogramowania,
 • – zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 • – udostępniając w witrynie http://www.leszczyna.info własne materiały – o ile nie wniesiesz uprzednio w sposób jawny i oczywisty specjalnych zastrzeżeń -wyrażasz zgodę tylko – na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a także udzielasz wydawcy następujących praw: do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób tych materiałów.

Zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

 • – nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • – nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • – nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych.
 • – nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny,

Zgadzasz się, aby wydawca witryny http://www.leszczyna.info zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie http://ww Internecie; w przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy korzyści materialne, zachowujesz pełne prawo domagania się udziału w tych korzyściach,

 • – zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny http://www.leszczyna.info, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,
 • – zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami,

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu http://www.leszczyna.info może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny. Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania. W związku z tym w pełni zgww.leszczyna.info, prosimy o przesłanie zawiadomienia na adres w formularzu kontaktowym.

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 • – z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 • – w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę http://www.leszczyna.info TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny http://www.leszczyna.info tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 • Wydawca witryny http://www.leszczyna.info nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 • Wydawca witryny http://www.leszczyna.info nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie http://www.leszczyna.info publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 • Wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów.

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi. Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny http://www.leszczyna.info ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny http://www.leszczyna.info (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny http://www.leszczyna.info został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń. W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej. Wydawca i autorzy serwisu http://www.leszczyna.info nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu. Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny http://www.leszczyna.info i materiałów w niej zamieszczonych wobec  wydawcy  witryny  zostanie  skierowane  roszczenie  o odszkodowanie.  Niezależnie  od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. W witrynie http://www.leszczyna.info są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm. Wydawca witryny http://www.leszczyna.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • – zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu -wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce,
 • – zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc,
 • – zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji,
 • – zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny http://www.leszczyna.info albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu http://www.leszczyna.info zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE. W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny http://www.leszczyna.info jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z formularza kontaktowego.

Co to są pliki cookies?

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). 

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW, obsługi logowania, koszyków zakupowych w internetowych sklepach itp. Jak to wygląda w praktyce?
Otóż serwer dzięki zapisywanym plikom cookies może sprawdzić, czy z danego komputera oddany został głos w sondzie. Ponadto dostosowuje na przykład reklamę znajdującą się na stronie WWW tak, aby nie wyświetlała się wielokrotnie dla tego samego użytkownika.
Pliki cookies używamy, więc w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Ponadto używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą, więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych.

Poniżej znajdziesz informację, jak zmienić ustawienia dot. cookies w: