TV Sejmowa

1, 2 i 3 punkt porządku dziennego: 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 4270, 4329 i 4456). 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2010 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (druki nr 4271 i 4457). 3. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2010 roku (druk nr 4225) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 4377).:

6 kadencja, 97 posiedzenie, 1 dzień (26.07.2011)

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca.:

6 kadencja, 96 posiedzenie, 2 dzień (14.07.2011)

Poseł Izabela Leszczyna. Informacja bieżąca dotycząca zjawisk: plagiatu oraz nepotyzmu.:

6 kadencja, 70 posiedzenie, 2 dzień (08.07.2011)

14 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. 22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3344 i 3405). 4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 3442).:

6 kadencja, 74 posiedzenie, 2 dzień (06.10.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. 5 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu finansów państwa. 6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2266 i 3271). 2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 3205 i 3325).:

6 kadencja, 72 posiedzenie, 1 dzień (22.09.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. 8, 9 i 10 punkt porządku dziennego: 8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2009 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 3090, 3147 i 3224). 9. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez prezesa Rady Ministrów informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2009 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (druki nr 3091 i 3225). 10. Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2009 roku (druk nr 3097) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 3259).:

6 kadencja, 71 posiedzenie, 1 dzień (21.07.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 3105 i 3174).:

6 kadencja, 69 posiedzenie, 2 dzień (24.06.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druki nr 3148 i 3167).:

6 kadencja, 69 posiedzenie, 2 dzień (24.06.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Pytanie w sprawach bieżących dotyczące szczepień i punktów medycznych na terenach zalanych, część 2.:

6 kadencja, 68 posiedzenie, 2 dzień (10.06.2010)

Poseł Izabela Leszczyna. Pytanie w sprawach bieżących dotyczące szczepień i punktów medycznych na terenach zalanych.:

6 kadencja, 68 posiedzenie, 2 dzień (10.06.2010)