Aktualności

6 lutego 2013

33. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 6-8 lutego Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 33. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwalczanie problemu zatorów płatniczych pomiędzy kontrahentami oraz zwiększenie ochrony interesów klientów instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi będą zajmować się posłowie podczas 33. posiedzenia Sejmu. Izba ma także pracować m.in. nad projektami nowelizacji kodeksów: cywilnego, postępowania karnego, pracy oraz wyborczego.

Sejm wysłucha również informacji bieżącej dotyczącej oceny skuteczności podejmowanych przez rząd działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz poprawy sytuacji materialnej rodzin.
Na 33. posiedzeniu Sejmu odbędzie się także drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem projektu jest m.in. zwiększenie stabilności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Proponowane są także przepisy dotyczące nadzoru nad kasami oraz zasad gromadzenia i wykorzystywania informacji o kasach. Projekt zakłada m.in. podniesienie bezpieczeństwa depozytów złożonych w SKOK-ach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewidziane jest także zwiększenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK. Projekt wprowadza też przepisy dotyczące kadencyjności rad nadzorczych i zarządów kas oraz Kasy Krajowej. Projekt przewiduje wykluczenie możliwości łączenia funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu kasy z funkcją członka zarządu lub pracownika Kasy Krajowej. Wprowadzone mają też zostać przepisy regulujące zasady likwidacji lub przejęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przez inną instytucję kredytową. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 26 września 2012 r. Następnie trafił on do podkomisji nadzwyczajnej powołanej do jego rozpatrzenia. 21 listopada 2012 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt z poprawkami dotyczącymi m.in. pośrednictwa kas w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ponadto Komisja wprowadziła poprawki legislacyjne polegające na doprecyzowaniu i ujednoliceniu przepisów oraz dostosowaniu ich do innych ustaw.

Rozpatrzony w pierwszym czytaniu zostanie również rządowy projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada, że w BFG powstanie specjalny fundusz stabilizacyjny, który ma być dodatkowym źródłem finansowania ewentualnych działań Skarbu Państwa służących utrzymaniu stabilności sektora bankowego. Fundusz byłby zasilany częścią wpływów z opłaty rocznej pobieranej przez BFG od banków. Zgodnie z projektem fundusz ma być wykorzystywany do udzielania przez BFG na wniosek ministra finansów gwarancji zwiększenia funduszy własnych banku (gwarancji rekapitalizacyjnej). Minister finansów, występując z takim wnioskiem, brałby pod uwagę konieczność zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego oraz zasadność wykorzystania budżetowych i pozabudżetowych źródeł finansowania w procesie udzielania gwarancji. Zdaniem wnioskodawcy, utworzenie funduszu stabilizacyjnego powinno zwiększyć zaufanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych do sektora bankowego.

W piątkowym bloku głosowań posłowie podejmą decyzję m.in. w sprawie wniosku o odwołanie wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej oraz projektu nowelizacji uchwały dotyczącej ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu. Izba rozstrzygnie także w sprawie wniosku o powołanie posłanki Anny Grodzkiej na wicemarszałka Sejmu oraz wniosku w sprawie wyboru posła Ludwika Dorna na to stanowisko.

Poseł Izabela Leszczyna podczas 33. posiedzenia Sejmu weźmie udział w następujących posiedzeniach Komisji:

ŚRODA:
10:00 – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Rozpatrzenie Informacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) – referuje Minister Edukacji Narodowej.
15:30 – Komisja Finansów Publicznych, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25).
16:00 – Komisja Finansów Publicznych, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Rozpatrzenie ?Informacji z realizacji Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013 w roku 2011? (druk nr 475)  – przedstawia Minister Środowiska.
Rozpatrzenie Informacji o realizacji zadań ?Programu dla Odry ? 2006? w roku 2011 (druk nr 573) – przedstawia Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry ? 2006.

CZWARTEK
9:30 – Komisja Finansów Publicznych
Pkt I aktualny w przypadku zgłoszenia w czasie II czytania poprawek oraz skierowania ich do Komisji.
Pkt II aktualny w przypadku skierowania projektu ustawy do Komisji.
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (druki nr 695 i 911).
Rozpatrzenie wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1045) do Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.
11:00 – Podkomisja stała ds. jakości kształcenia  i wychowania, Podkomisja stała ds. młodzieży
Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat agresji i przemocy w szkołach – referuje Minister Edukacji Narodowej
14:00 – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat ?Projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw? oraz ?Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw?.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej