Aktualności

3 czerwca 2011

3 czerwca 2011 r. – Debata zorganizowana przez koło politologiczne “Entropia” z II L.O. im. Juliusza Słowackiego

W piątek Poseł Izabela Leszczyna wzięła udział w debacie zorganizowanej przez koło politologiczne “Entropia” z  II L.O. im. Juliusza Słowackiego. Przewodnim tematem spotkania z młodzieżą były: podsumowanie czterech lat w Sejmie oraz priorytety polskiej prezydencji.
Wymieniając dokonania Rządu Pani Poseł skupiła się głównie na tematyce gospodarczej, zmianach w prawie, które umożliwiły przyspieszenie procedur związanych z budową dróg oraz zmianach w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i wielu innych. Znakomicie przygotowani do dyskusji uczniowie “Słowackiego” pytali o politykę zagraniczną oraz o plan Platformy Obywatelskiej na najbliższe cztery lata, skupiając się głównie na programie gospodarczym. Nie zabrakło pytań o realizację “obietnic wyborczych” i plany polityczne na najbliższe lata.
– Kiedy prawie cztery lata temu stawałam w wyborcze szranki, oprócz realizacji programu Platformy Obywatelskiej dla Polski , obiecałam cztery konkretne dzialania dla Częstochowy:  środki na wiadukty przy DK1, zmianę sposobu zarządzania spółką Operator zarządzającej terenami pohutniczymi atrakcyjnymi dla inwestorów, wsparcie działań na rzecz powołania niwersytetu i działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.  Dwie pierwsze obietnice zrealizowałam w 100%, dwie pozostałe to proces trwający wiele lat, myślę, że dla MŚP rząd zrobił w czasie kryzysu sporo, a ja osobiście dla częstochowskich wyższych uczelni chyba też sporo – odpowiadała na pytanie dotyczące “obietnic” Poseł Leszczyna.
Przypominamy, że program z 2007 r. zamieszczony jest w zakładce oficjalnie-program. W najbliższym czasie na stronie internetowej Pani Poseł opublikuje podsumowanie kadencji w Sejmie.
Wśród uczestników debaty znalazło się także dwóch innych Posłów… To Posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży. Zbiera się on raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Nadmienić należy, że Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie.
Na prośbę młodych politologów z “Entropii” zamieszczamy opis priorytetów polskiej prezydencji.

1
W dniu 31.05.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym został przyjęty
Program 6-miesieczny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie
2011 r., przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. przygotowania organów
administracji rządowej i sprawowania przez RP przewodnictwa w Radzie UE.
Głównym zadaniem polskiej Prezydencji będzie wprowadzenie Unii Europejskiej na tory
szybszego wzrostu gospodarczego i wzmocnienie siły politycznej wspólnoty. Aby ten cel
zrealizować, polska prezydencja chce skupić się na trzech podstawowych priorytetach:
?Integracji europejskiej jako źródle wzrostu?; ?Bezpiecznej Europie? i ?Europie korzystającej
na otwartości?.
Integracja europejska jako źródło wzrostu
Polska prezydencja będzie działać na rzecz wzmocnienia wzrostu gospodarczego przez
rozwój rynku wewnętrznego (w tym elektronicznego) i wykorzystanie budżetu unijnego
do budowy konkurencyjnej Europy.
Unia wyciągnęła wnioski z kryzysu: powstają nowe zasady zarządzania gospodarczego oraz
nowe narzędzia, takie jak Europejski Mechanizm Stabilizacji, mające zapobiegać
ewentualnym kolejnym nawrotom kryzysu. Polski rząd wychodzi jednak z założenia, że Unia
Europejska musi teraz przejść do kolejnego etapu: czas na wypracowanie nowego modelu
wzrostu gospodarczego, dzięki któremu także w kolejnych dziesięcioleciach Unia będzie
potrafiła zapewnić sobie odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego, gwarantujący dobrobyt
mieszkańców Unii. Jeśli Europa chce być konkurencyjna w skali globalnej, nie może się
skupiać tylko na naprawie finansów publicznych i ograniczaniu deficytu budżetowego.
Konieczne są dodatkowe działania.
Polski rząd stoi na stanowisku, że jednym z narzędzi zapewniających trwały wzrost
gospodarczy w skali całej Europy powinien być nowy, wieloletni budżet Unii (na lata po 2013
r.). To właśnie w trakcie polskiej Prezydencji rozpocznie się formalna dyskusja
nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Polska prezydencja uważa, że nowy budżet unijny
ma być narzędziem inwestycyjnym, służącym do realizacji strategii ?Europa 2020?. Polska
prezydencja, chce aby nowy budżet potwierdził, że zwiększenie współpracy w ramach Unii
jest właściwą odpowiedzią na kryzys gospodarczy i że Polityka Spójności powinna pozostać
główną polityką Unii. Z tej polityki korzystają wszystkie państwa członkowskie UE. Istotna
będzie także reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która zapewni modernizację europejskiego
rolnictwa i jego większą konkurencyjność.
Celem polskiej prezydencji będzie także dokończenie budowy jednolitego rynku
wewnętrznego, tak aby można było w pełni wykorzystać jego potencjał.
Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój usług elektronicznych. Oznacza to podjęcie
działań na rzecz zniesienia barier, uniemożliwiających przeprowadzanie transakcji
transgranicznych on line oraz kontynuowanie prac nad obniżaniem cen za roaming. Ocenia
się, że 60 proc. transakcji on-line nie dochodzi w Europie do skutku ze względu na bariery
prawne. Dlatego w ramach prezydencji zostaną podjęte prace w celu stworzenia 28 systemu
prawnego, który ułatwiłby zawieranie umów sprzedaży na rynku wewnętrznym, w tym
2
uprościł potencjalne transakcje internetowe dla 500 mln obywateli. Nowy system
funkcjonowałby obok 27 obecnych.
W ramach reformy rynku wewnętrznego, polska prezydencja chce zająć się także poprawą
sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza kwestią ich dostępu do kapitału.
Małe i średnie firmy są kluczowe dla wzrostu gospodarczego Europy, gdyż tworzą
ok. 60 proc. PKB oraz generują prawie 70 proc. miejsc pracy. Dlatego polska Prezydencja
będzie wspierać inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie ułatwiania dostępu do rynków
kapitałowych oraz funduszy wysokiego ryzyka, a także wsparcia MŚP na rynkach krajów
trzecich. Prezydencja będzie także dążyć do finalizacji prac nad stworzeniem systemu
patentowego, taniego i łatwo dostępnego dla europejskich przedsiębiorców. Brak
europejskiego patentu jest zbyt kosztowny dla przedsiębiorców, dlatego należy tą sprawę
szybko zakończyć.
Polska będzie wspierać przygotowany przez Komisję Europejską pakiet zmian w unijnych
dyrektywach rynkowych ? ?Single Market Act?. Nasz kraj zorganizuje również ważne
wydarzenie wspierające rozwój rynku wewnętrznego ? Forum Rynku Wewnętrznego (Single
Market Forum ? SIMFO).
Bezpieczna Europa ? żywność, energia, obronność
?Bezpieczna Europa? oznacza wzmocnienie bezpieczeństwa w wielu różnych dziedzinach.
Po pierwsze, Europa musi zwiększyć swoje bezpieczeństwo makroekonomiczne.
Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej będzie podstawowym
zadaniem polskiej prezydencji w obszarze gospodarczym i finansowym. Prezydencja będzie
wspierać działania i propozycje służące poprawie regulacji i nadzoru nad rynkami
finansowymi, jak również opracowaniu zasad zarządzania kryzysowego (chodzi
o zabezpieczenie rynków finansowych przed negatywnymi skutkami kryzysów i utrzymanie
ich stabilności).
Kolejnym krokiem do zwiększenia ?Bezpiecznej Europy? jest ? zdaniem polskiego rządu ?
stworzenie zrębów zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polska uważa,
że potrzebne wypracowanie rozwiązań, które taką politykę wzmocnią. Polski rząd
jest przekonany, że pozycja Unii wobec głównych producentów, konsumentów i państw
tranzytowych surowców energetycznych może być zdecydowanie silniejsza, jeśli podjęte
zostaną aktywne działania pozwalające na sprawniejsze funkcjonowanie UE
w międzynarodowym środowisku energetycznym, co przełoży się na znaczne oszczędności
i lepsze warunki do rozwoju gospodarczego.
Rząd uważa też, że innym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa Europy jest reforma
Wspólnej Polityki Rolnej, efektywnie wykorzystującej środki unijne. Wzmocniona WPR
powinna utrzymywać orientację na rynek, uwzględniać dobra publiczne, w tym
bezpieczeństwo żywnościowe oraz wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Istotnym elementem w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej będą zwłaszcza
rozstrzygnięcia dotyczące dopłat bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
?Bezpieczna Europa? oznacza także bezpieczeństwo jej granic. W trakcie naszej prezydencji
będziemy dążyć też do zakończenia prac nad zmianą rozporządzenia o Fronteksie
(Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych
Państw Członkowskich Unii Europejskiej). Chodzi o to, aby Fronteks efektywniej wspierał
3
państwa członkowskie w sytuacjach kryzysowych, np. takich, jakich doświadczamy
w związku z wydarzeniami w Afryce Płn. i na Bliskim Wschodzie.
Istotnym elementem polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie też wzmocnienie
zdolności wojskowych i cywilnych UE. Prezydencja będzie wspierać działania na rzecz
utrwalania bezpośredniego dialogu Unii Europejskiej z NATO.
Europa korzystająca na otwartości
Polska w trakcie prezydencji będzie wspierać unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa,
która ma służyć wzmocnieniu pozycji UE na arenie międzynarodowej.
Nasz kraj będzie działał na rzecz poszerzania strefy wartości i regulacji europejskich
m.in. przez dalsze rozszerzanie Unii i rozwój współpracy z państwami sąsiedzkimi.
Przez budowę stref wolnego handlu z państwami Partnerstwa Wschodniego, dojdzie
do powiększenia strefy objętej zasadami i regulacjami unijnymi. Z kolei kontynuowanie
procesu rozszerzenia UE sprawi, że rynek wewnętrzny powiększy się o miliony kolejnych
konsumentów.
W świetle ostatnich wydarzeń w Tunezji, Egipcie, Libii, a także w innych krajach
Południowego Sąsiedztwa, polska Prezydencja będzie zabiegać o współpracę opartą
na partnerstwie, koncentrującą się na wspieraniu demokratycznej transformacji, budowie
nowoczesnych struktur państwowych (bazujących na reformach konstytucyjnych)
oraz na wzmocnieniu sektora sądownictwa i walce z korupcją. W dziedzinie budowy
społeczeństwa obywatelskiego istotne będzie wsparcie UE w ramach ochrony podstawowych
wolności oraz wzmocnienia mechanizmów zapobiegania prześladowaniom mniejszości,
w tym chrześcijan. Równoległym obszarem wsparcia będzie pobudzanie wzrostu i rozwoju
gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy, a także pogłębianie relacji handlowych
i ułatwianie ruchu osobowego dla określonych grup społecznych.
Rolę polskiej prezydencji będzie jednak także dbanie o to, by Europa nie straciła
z oczu swoich wschodnich sąsiadów. Polska prezydencja chce, by w ramach Partnerstwa
Wschodniego postępował proces zawierania umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref
wolnego handlu (chodzi m.in. o finalizację lub znaczący postęp w negocjacjach z Ukrainą i
Mołdową). Polska prezydencja będzie też dążyć do postępu w negocjacjach o liberalizacji
wizowej. Mamy nadzieję, że kluczowe decyzje polityczne w tym kierunku zapadną na
wrześniowym Szczycie Partnerstwa Wschodniego z udziałem szefów państw oraz rządów
wszystkich państw członkowskich i partnerskich. W przypadku Białorusi celem Unii jest
zachęcenie tego państwa do współpracy z Zachodem, jednak pod warunkiem respektowania
przez ten kraj podstawowych zasad demokracji i praw człowieka.
Polska chce w ramach prezydencji osiągnąć także postęp w realizacji idei rozszerzenia.
Dlatego istotnym celem polskiego przewodnictwa w Radzie UE będzie finalizacja negocjacji
akcesyjnych z Chorwacją i podpisanie z nią Traktatu Akcesyjnego. Będziemy też
wykorzystywać wszystkie okoliczności sprzyjające kontynuowaniu negocjacji akcesyjnych z
Turcją. Zadbamy o znaczny postęp w negocjacjach akcesyjnych Islandii, będziemy wspierać
europejskie aspiracje państw Bałkanów Zachodnich.
Rząd ma też nadzieję, że w trakcie polskiej prezydencji uda się ustanowić nowe ramy
współpracy między UE a Rosją. Chodzi o wspieranie działań służących podpisaniu nowego
4
porozumienia z Rosją oraz rozwijanie unijno-rosyjskiego Partnerstwa na rzecz Modernizacji.
W dziedzinie wspólnej polityki handlowej najistotniejszą sprawą dla naszej prezydencji
będzie kontynuacja obecnej rundy wielostronnych negocjacji handlowych w ramach
Światowej Organizacji Handlu (tzw. Rundy Doha). Obok kolejnych kroków na rzecz
liberalizacji handlu (likwidacja barier celnych) dyskutowane są tam kwestie dotyczące m.in.
subsydiowania rolnictwa, prawa patentowego, regulacji antydupingowch oraz ochrony
własności intelektualnej.
Przyjęty przez Radę Ministrów dokument to finalna wersja programu polskiej prezydencji.
Wciąż jednak będą możliwe jego zmiany: będą one wprowadzane w zależności od rozwoju
sytuacji w Unii, osiągnięć prezydencji węgierskiej i konkluzji czerwcowej Rady Europejskiej
(23-24 czerwca).

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

29 marca 2020

Kawa na ławę

Zamiast dzisiaj mówić o ludziach, którym trzeba ratować miejsca pracy, którzy…

Czytaj dalej
15 marca 2020

Zmiana organizacji pracy Biura Poselskiego

ZGODNIE Z ZALECENIEM GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ…

Czytaj dalej
13 marca 2020

Pakiet Bezpieczeństwa [video]

Żeby pracodawcy i pracownicy mogli zadbać o swoje zdrowie, o bezpieczeństwo…

Czytaj dalej
9 marca 2020

#DrożyznaPlus – dlaczego jest tak drogo [Video]

Koronawirus to niejedyny kłopot, który mają Polacy. Kolejny to drożyzna, za…

Czytaj dalej
9 marca 2020

Leszczyna: Dla Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo!

Dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej najważniejsze jest bezpieczeństwo Polaków i podporządkujemy się wszystkim…

Czytaj dalej