Aktualności

22 września 2010

22 – 24 września 2010 r. – 74. Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 22 – 24 września Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 74. posiedzeniu Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się między innymi: sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr  2897 i 3324), sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy (druki nr  2992 i 3208), sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druki nr  488 i 3223), sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (druki nr  3015 i 3319), pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw (druk nr  3304), przedstawiona przez Ministra Edukacji Narodowej “Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich” (druk nr  3214) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (druk nr  3264), sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druki nr  3342  ), sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druki nr  3344  ), sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (druki nr  3346  ), pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr  3378). Poseł Leszczyna będzie uczestniczyć w posiedzeniach komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Finansów Publicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny,  Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Spraw Zagranicznych. Najważniejszymi tematami rozpatrywanymi przez te gremia będą: rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej (druk 3345), rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (druk nr 3346),rozpatrzenie uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3344),zaopiniowanie dla Komisji Infrastruktury komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3235),przedstawienie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli efektów realizacji projektów edukacyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, informacja Ministra Edukacji Narodowej dotycząca przeprowadzonej przez NIK kontroli efektów realizacji projektów edukacyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lipca 2022

Po pierwsze odsunąć PiS od władzy, czyli jak opanować inflację.

Od kilku tygodni politykom wszystkich partii zadawane jest pytanie, jak zamierzają…

Czytaj dalej
15 czerwca 2022

Obligacje Premiera Morawieckiego, czyli „a dziad wiedział, nie powiedział…”

Od kilku dni wolne media mówią o obligacjach M. Morawieckiego, zadając…

Czytaj dalej
11 maja 2022

„Chcemy aby”, czyli konferencja Premiera Morawieckiego

Premier Morawiecki w sposób „kompleksowy” przedstawił wczoraj dokładnie to samo, co…

Czytaj dalej
1 maja 2022

Kawa na ławę

Podpisaliśmy kontrakt do 2022 roku dlatego, że rząd PO-PSL w ciągu…

Czytaj dalej
28 kwietnia 2022

Wielokrotnie przestrzegaliśmy PiS

Przed tym, że lato konika polnego kiedyś się skończy przestrzegaliśmy PiS…

Czytaj dalej