Aktualności

24 lipca 2012

19. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 24-27 lipca 2012 r. Poseł Izabela Leszczyna bierze udział w 19. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejszymi punktami w porządku obrad są: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druki nr 442 i 572), Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki nr 534 i 585), Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr 447, 484 i 590), Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów “Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2011 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”, Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2011 roku (druk nr 443) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych (druk nr 523), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2011 roku (druk nr 485) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk nr 586).

Kompletny porządek dzienny dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP.

Podczas środowej debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Poseł Leszczyna, jak w poprzednich latach, omawiać będzie wydatki w częściach dotyczących nauki, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego oraz budżetów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu Poseł Leszczyna spotka się m. in. z Ministrem Środowiska Marcinem Korolcem. Spotkanie poświęcone będzie problemom ekologicznym, z jakimi zmaga się samorząd Myszkowa na tzw. osińskiej górze.

W trakcie posiedzenia Pani Poseł weźmie także udział w posiedzeniach Komisji:

Środa
17:00 ? Komisja Infrastruktury, Komisja Finansów Publicznych 
Posiedzenie zwołane w trybie art. 152 ust. 2 Regulaminu Sejmu
?Wskazanie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podstaw prawnych w zakresie odmowy udzielenia Sejmowi RP /Komisjom Finansów Publicznych i Infrastruktury/ danych finansowych dotyczących wpływów i wydatków Krajowego Funduszu Drogowego /KFD/ w podziale na poszczególne spółki i tym samym ich utajnienie na kwotę 1382,6 mld złotych.
Przedstawienie przez Ministra Finansów co najmniej dziesięcioletniego planu przepływów finansowych KFD począwszy od 2012 roku.
Przedstawienie przez Ministra Finansów minimum dziesięcioletniego planu źródeł finansowania KFD począwszy od 2012 roku.
Podanie przez Ministra Finansów informacji o stopniu w jakim deficyt Krajowego Funduszu Drogowego /według planów KFD na 2012 r. jego pasywa opiewają na 43.934.646,41 tys. zł/ podwyższa deficyt finansów publicznych według ESA95?.

czwartek
10:00 ? Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
I. Rozpatrzenie poprawek i wniosków zgłoszonych w czasie drugiego czytania do pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 551 i 597).
II. Rozpatrzenie poprawek i wniosków zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 589 i 598).
10:00 ? Komisja Infrastruktury, Komisja Finansów Publicznych
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 516) – uzasadnia poseł Andrzej Adamczyk.
11:00 ? Komisja Finansów Publicznych
Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 – przedstawia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
14:00 ? Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
I. Rozpatrzenie Informacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat prawidłowości funkcjonowania nadzoru prawnego wojewodów nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
II. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie wykonywania przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Powrót

Ostatnio dodane aktualności

19 lutego 2020

Poseł Izabela Leszczyna gościem TV Orion

TVP pokazuje świat wirtualny, świat propagandy, który w rzeczywistości nie istnieje….

Czytaj dalej
19 lutego 2020

Prezydent musi być prawdziwy

 Prezydent musi być prawdziwy. To musi być taka osoba, która wie,…

Czytaj dalej
16 lutego 2020

“Śniadanie w Polsat News”

Konwencja powinna nakreślić wizję prezydentury na następne 5 lat. Po konwencji…

Czytaj dalej
14 lutego 2020

Budżet na 2020 r. jest oszustwem [video]

Budżet na 2020 r. jest takim oszustwem, że nie ma nikogo,…

Czytaj dalej
13 lutego 2020

NBP przez najbliższe 2 lata nie powstrzyma inflacji

Prezes Glapiński zapowiedział, że przez najbliższe dwa lata nie wykona żadnego…

Czytaj dalej